Proof of concept – granturi de până la 200.000 euro

Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă, care poate fi realizat și introdus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5 și încheierea unor parteneriate cu scopul continuării cercetării derulate prin proiectul finanțat în vederea dezvoltării modelului conceptual sau reutilizării ipotezelor considerate în cadrul proiectului pentru dezvoltarea unui nou model conceptual inovativ.

valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro.

Prezenta schemă se aplică investițiilor realizate atât în mediul urban, cât și în mediul rural, în toate regiunile de dezvoltare ale României.

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt societățile care indeplinesc următoarelor condiții:

a) se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau a Legii nr. 1/2005;

b) și-au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare; această prevedere nu exclude de la finanțare IMM-urile care au desfășurat activitatea pe o perioadă mai mare de un an înainte de depunerea cererii de finanțare;

c) nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă instituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) pe perioada de durabilitate, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, solicitantul nu trebuie să:(i) înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;(ii) realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț;(iii) realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia;

e) investiția trebuie să vizeze unul sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) autorizate la sediul social/punctul de lucru identificat la loc de implementare al proiectului.

f) cel puțin un membru al echipei propuse pentru implementarea proiectului are calificare specifică de tip doctorat/PhD/cercetător/profesor universitar în domeniul de activitate în care se dezvoltă conceptul sau există un parteneriat cu o entitate de cercetare (instituție de cercetare/universitate/ etc.) pentru a sprijini implementarea proiectului.

g) se încadrează în tipul/tipurile de investiție eligibil/e și în obiectivul apelului de proiecte, respectiv se referă la creșterea gradului de inovare al IMM prin implementarea sau dezvoltarea unui concept inovativ în domeniile de specializare inteligentă 

h) urmăresc creșterea gradului de inovare a companiei prin implementarea unui model conceptual inovativ (proof-of-concept) în domeniile specializare inteligentă.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru).

Solicitantul trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului, minimum 10%, finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul).

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt urmatoarele:

a) cheltuieli cu dotări (chipamentelor tehnologice, utilajelor, instalațiilor de lucru, echipamentelor informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe,echipamentelor specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sistemelor care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare);

b) cheltuieli cu active necorporale;

c) cheltuieli generale de administrație (max. 15%) – chirie (doar în măsura în care locul de implementare al proiectului este închiriat, iar dreptul de utilizare a spațiului este dovedit în baza unui contract de închiriere/comodat/locațiune); energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești;

d) cheltuieli pentru consultanță (max. 10%);

e) cheltuieli salariale;

f) cheltuieli de informare, comunicare și publicitate;

g) cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;

h) cheltuieli cu servicii.

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *