SUBMĂSURA 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole

Beneficiarii eligibili:
Întreprinderile, grupurile, organizațiile de producători și cooperativele.

Sprijinul public este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:
• 800.000 €/ proiect pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• 1.200.000 €/ proiect pentru întreprinderi mijlocii;
• 1.500.000 €/ proiect pentru alte întreprinderi și forme asociative.

Condiții de accesare:
• Investiția trebuie să respecte, la momentul depunerii, Planul Urbanistic Zonal (dacă acest aspect este menționat în certificatul de urbanism);
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării și să nu fie în dificultate;
• Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare a impactului preconizat asupra mediului;
• Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole din lista cuprinsă în Anexa I la TFUE, în scopuln obținerii de produse Anexa I;
• Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică prin utilizarea biomasei trebuie să respecte prevederile legislative în vigoare, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;
• Investiția va respecta prevederile legale din domeniile sănătate publică, sanitar- veterinar și siguranță alimentară;
• Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de patru ori valoarea sprijinului solicitat;
• În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta-Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD-DD.

Cheltuieli eligibile:
• Construcția, modernizarea și dotarea unităților de procesare a plantelor proteaginoase
• Achiziționarea, inclusiv în leasing, de utilaje, instalații, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor;
• Cheltuieli generate de extinderea și/ sau modernizarea rețelelor locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare comercializare;
• Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde europene pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
• Cheltuieli aferente marketingului produselor (ex. etichetare, ambalare);
• Cheltuieli aferente comercializării produselor;
• Cheltuieli generate de investițiile în producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES);
• Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale;
• Construcţia, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare (inclusiv pentru componentele de colectare, condiționare, depozitare), pentru alte tipuri de produse decât plantele proteaginoase;
• Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv pentru componentele de colectare, condiționare, depozitare, comercializare în cazul investițiilor de extindere și modernizare, care vizează distilarea vinului, dacă produsul obținut în urma distilării este un produs inclus în Anexa I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene;
• Cheltuieli generate de investițiile privind branşamente şi racorduri necesare proiectelor; sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect; asigurarea respectării condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic.

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *