Fonduri nerambursabile de până la 3.000.000 euro pentru digitalizarea IMM-urilor

Guvernul României a lansat Pilonul III al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care se concentrează pe creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv pe coeziunea economică, locuri de muncă, cercetare, dezvoltare și inovare.
În acest sens, Direcția Generală Implementare PNNR și Instrumente Financiare a dezvoltat un ghid specific pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în cadrul Componentei C9, intitulată “Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”.

Valoarea totală alocată care va fi acordat în cadrul prezentului apel este de 150 milioane euro din cadrul PNRR, împărțită pe următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel național:
a) industrie alimentară, industrie prelucrătoare, construcții: 75 milioane euro.
b) industrie auto, transport și distribuție, servicii adresate populației, turism și alte activități/domenii eligibile: 75 milioane euro.
Prezentul ghid se aplică exclusiv componentei de dezvoltare de tehnologii digitale avansate prin schema de ajutor de stat (minim 108 contracte de finanțare semnate), respectiv:
• Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții inițiale.
• Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală.
Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro, iar Valoare Asistenței Financiare Nerambursabilă pentru întreg proiectul de dezvoltare tehnologii digitale avansate acordată nu poate fi mai mult de 5 ori Cifra de Afaceri pe anul 2022 a liderului de proiect.

Plafonul maxim al finanțării nerambursabile se va determina în funcție de categoria în care se încadrează liderul de proiect, astfel:
• Microîntreprinderi – maxim 500.000 euro;
• Întreprinderi mici – maxim 1.500.000 euro;
• Întreprinderi mijlocii –maxim 3.000.000 euro.
Beneficiarul ajutorului regional trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile. Click aici pentru a vedea tabelul cu intensitatea ajutorului regional pe fiecare județ în parte.

Condiții de eligibilitate:
1. Au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri).
2. Sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;
3. Nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
4. Nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.
5. Au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 2022;
6. Codul CAEN aferent proiectului de investiții trebuie să fie autorizat la 31.12.2022 pe firmă și la data depunerii Cererii de finanțare pentru locația de implementare a proiectului (sediu social sau punct de lucru al liderului de proiect); pe parcursul implementării proiectului, locația de implementare se poate modifica în cadrul aceleiași regiuni de dezvoltare (având în vedere caracterul ajutorului regional); liderul de proiect trebuie să fi desfășurat activitate aferentă codului CAEN pentru care depune proiectul în anul 2022. 
7. Se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului apel de finanțare;
8. Nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”, în anul 2022;
9. Nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității,
10. Nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
11. Nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
12. Nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
13. Nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
14. Se angajează ca la finalul implementării proiectului liderul de proiect să atingă: pentru microîntreprinderi –minim 7 DESI/pentru întreprinderi mici – minim 8 DESI/pentru întreprinderi mijlocii – minim 9 DESI, dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI),

Nu sunt eligibile întreprinderile care activează în cel puțin unul dintre următoarele sectoare (coduri CAEN):
• 5829 – Activități de editare a altor produse software;
• 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
• 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
• 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
• 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
• 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
• 6312 – Activități ale portalurilor web;
• 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
• 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
• 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.

Cheltuielile eligibile în cadrul proiectului sunt:
A. În procent de minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului, aferente investițiilor regionale (cheltuieli aferente liderului și partenerului):
– Cheltuieli privind active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);
– Cheltuieli privind tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor), Big Data, Cloud computing, IIoT (internetul industrial al obiectelor) și inteligență artificială);
Cheltuieli privind achiziția de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică (în procent de minim 5% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 13,33%) – cheltuială obligatorie;
– Cheltuieli privind achiziția de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality
– Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate

B. În procent de maxim 25% din valoarea eligibilă a proiectului pentru categorii specifice de cheltuieli aferente cercetării și dezvoltării (cheltuieli aferente partenerului):
– costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect (în procent de maxim 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului);
– costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata perioadei de implementare.
– costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect.

Click Aici pentru Grila de punctaj

Lista codurilor CAEN eligibile în proiect poate fi consultantă AICI

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *