Implementare Start-up Nation

Acordurile de finanțare se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

  • O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare Acordului de finanțare, până la depunerea cererii de rambursare, dar nu mai târziu de 15.11.2024;
  • Perioada de 3 ani de monitorizare.

Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maximum 5 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.

În maximum 1 an de la semnarea acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 15.11.2024 pentru dosarele admise în buget, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună dosarul aferent cererii de rambursare încărcarea și transmiterea în aplicația informatică a cererii rambursare (Anexa 7).

Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul plații/achitării cererii de rambursare a ajutorului de minimis.

Vezi oferta de preț pentru Implementare

Pentru fundamentarea plății ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul va încărca în aplicația informatică documentele justificative prevăzute în Anexa 7 la procedura Programului, semnate
electronic de către reprezentantul legal / împuternicit:

• Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/ achiziţionate este/sunt nou/noi şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
• Contract/polița de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program împotriva tutu-ror riscurilor, cesionată în favoarea AIMMAIPE /instituție parteneră;
• Dovada deținerii brevetului de invenţie;
• Copia certificată a cărții de identitate a mijlocului de transport achiziţionat, din care să rezulte categoria de folosinţă, după caz;
• Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;
• Dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, inclusiv pentru corturi pentru organizare evenimente și ba-loane presostatice (contract de vânzare-cumpărare), raportul de evaluare a activului în-tocmit de expert autorizat ANEVAR și extras de carte funciară din care să reiasă desti-nația nonlocativă a spatiului, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț, corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatic;
• Pentru licenţe şi software – factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducă-tor autorizat (pentru furnizori externi);
• Pentru cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – factură fiscală, în original şi copie certificată, copie certificată după diploma de absolvire, dovadă pregătirii antre-prenoriale si/sau dobândirii, inclusiv cunoștințelor digitale ;
• Pentru consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului şi/sau implementarea proiectului – contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă [1]; statutul (ONG, asociații, fundații etc.) sau certi-ficatul constatator al furnizorului de consultanţă pentru întreprinderile definite conform legii nr. 346/2004, cu codul CAEN autorizat din clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original şi copie certificată, proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.
• Pentru locul/ locurile de muncă nou create în cadrul proiectului – dovada creării acesto-ra se va face cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă completă, încheiat pe perioada nedeterminată, extras REGES, Registru salariaţi din Revisal și Raport pe sa-lariat din REVISAL şi, ulterior , pe o perioadă de raportare de doi ani după finalizarea implementării proiectului, se va face dovada menținerii acestora cu documentele prevă-zute de legislaţia în vigoare (extras REGES, Registru salariaţi din Revisal și Raport pe salariat din REVISAL).
• Pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, cu excepția sumei forfetare se anexează factu-rile în original, însoțite de instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de pla-tă/ chitanţă/ cotor filă CEC emisă de beneficiar și plătit prin bancă/ foaie de vărsământ/ bilet la ordin trecut prin bancă și plătit prin bancă/ dispoziţii de plată interne și externe, traduse în limba română şi legalizate, extras de cont).
uncă nou create în cadrul proiectului – contract individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, extras REGES, Registru salariaţi din Revisal și Raport pe salariat din REVISAL şi, ulterior.

 

Acordul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, sau instituie asupra lor o forma de garanție reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.

Vezi si:

Oferta de pret pentru implementare Start-up Nation 2023

 

    Înscrie-te pentru a primi consultanță

    Introduceti codul de verificare: captcha aici:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *