Eficientizare energetică – instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

IMM-urile și întreprinderi mari pot beneficia de fonduri de 50.000-500.000 euro prin nou schemă de ajutoare de stat și de minimis, conform Ordonanței de urgență 112/2022, publicată în Monitorul Oficial.

Firmele românești vor putea obține fonduri pentru instalare de panouri solare, turbine eoliene, anvelopare termică a clădirilor sau achiziționare echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș anunță că înscrierile vor începe în luna septembrie pe platforma de granturi IMM Recover, urmând ca implementarea proiectelor să se realizeze pe platforma de fonduri UE MySMIS2014.

Conform ordonanței de urgență 112/2022 se vor acorda două tipuri de granturi:

 • ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 euro;
 • ajutoare de minimis de câte 50.000-200.000 euro.

Beneficirii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) au fost înființate până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv;

b) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale sau curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s-a angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

c) dispun de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat, astfel cum vor fi cuprinse în schemele de ajutor de stat;

d) nu sunt întreprinderi în dificultate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

e) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași costuri eligibile;

f) au avut minimum 1 angajat la 31 decembrie 2021;

g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile în eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie pentru care se solicită finanțare;

h) prezintă documentele doveditoare ale calității de proprietar/ superficiar/ administrator/ titular al unui drept de folosință/ concesionar/ locatar pentru imobilul în care se implementează proiectul sau proprietar/ comodatar/ titular al dreptului de folosință pentru utilajele care asigură implementarea proiectului, însoțite de actul de dobândire a proprietății, contract de concesiune, actul care atestă proprietatea/folosința/concesiunea/comodatul, după caz, valabile pe toată durata de implementare a proiectului și o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului. Aceste documente sunt însoțite de extrasul de carte funciară a respectivului imobil, precum și de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului;

i) dețin cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, obligatoriu, sau a energiei termice, după caz, în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea;

j) prezintă o analiză energetică, realizată de către un expert independent/autorizat, care conține indicatorii specifici energetici inițiali și previzionați, care reprezintă ținte minime de îndeplinit de către beneficiari la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și ulterior de menținut pe o durată de minimum 5 ani după expirarea datei de implementare a proiectului. În situația IMM-urilor sau întreprinderilor mari nou-înființate sau în cazul în care nu există contracte de furnizare la locul de implementare, analiza energetică se va baza pe date previzionate și va stabili indicatorii energetici specifici angajați de către beneficiar;

k) prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consum energetic total calculat în tep/an;

l) investiția implementată în cadrul măsurilor de eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie determină o scădere a consumului energetic total al proiectului de minimum 10% față de indicatorii energetici specifici inițiali, pe baza analizei energetice. În situația în care nu se realizează economii de energie de cel puțin 10%, proiectul este declarat neeligibil;

m) beneficiarul desfășoară activitatea de producție/ prestări servicii, cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006.

Cheltuielile eligibile pe care le pot efectua beneficiarii măsurilor pentru eficientizare energetică sunt:

 • investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe,
 • intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, precum și achiziții de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor și construcțiilor anexe,
 • investiții în echipamente/ utilaje/ dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei, destinate consumului propriu de energie,
 • investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare, trigenerare existente sau noi la momentul depunerii cererii pentru finanțare, inclusiv pentru lucrări de modernizare/ reabilitare/ creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie, cu excepția biomasei,
 • investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei — EMS — care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra și analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real.
 • lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor și construcțiilor anexe și a clădirilor/construcțiilor care sunt destinate activităților de producție/ servicii, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • implementarea sistemelor de management energetic,
 • sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea, repararea, modernizarea, montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade, lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, respectiv tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.
 • achiziționarea, realizarea, modernizarea de sisteme de energie care conțin echipamente, utilaje, dotări specifice pentru obținerea de energie din surse regenerabile,
 • instalații/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de — sisteme de monitorizare hardware și software: senzori pentru instrumente de măsură și/sau instrumente de măsură și dispozitive de control pentru date de proces; RTU — Remote Terminal Units — unitate de prelevare date din proces sau din câmp, sistem de comunicare date, stație etc.
 • motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalații, echipamente, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire, răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, convertoare de frecvență, baterii de condensatoare etc.

VEZI AICI GRILA DE PUNCTAJ

  Înscrie-te pentru a primi consultanță

  Introduceti codul de verificare: captcha aici:

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *